Kỹ thuật máy tính

Cùng tìm hiểu về sự phát triển vững mạnh các ngành khoa học kỹ thuật về máy tính của Việt Nam khi so sánh với các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc.